Sản xuất 1363,32 tấn cho dự án SHWE Phase 3 Development Project của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao 3/2022.

Sản xuất 1363,32 tấn cho dự án SHWE Phase 3 Development Project của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao 3/2022.

Tháng 11/2021

Đã hoàn thành sản xuất và bàn giao 98,35 tấn ống chống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S08) của PTSC M&C

Đã hoàn thành sản xuất và bàn giao 98,35 tấn ống chống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S08) của PTSC M&C

Tháng 01 / 2022

Sản xuất 298,94 tấn ống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S01) của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao tháng 7/2022

Sản xuất 298,94 tấn ống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S01) của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao tháng 7/2022

Tháng 02 / 2022

viTiếng Việt