Sản xuất và bàn giao 257 tấn cho dự án P11-P14

Sản xuất và bàn giao 257 tấn cho dự án P11-P14

Tháng 12 / 2016

Đạt Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015, do API cấp

Đạt Chứng chỉ ISO 9001:2015

Tháng 11/2017

Sản xuất 25 tấn ống chảy thử dự án Lô B Ô Môn.

Sản xuất 25 tấn ống chảy thử dự án Lô B Ô Môn.

Tháng 06/2018

Sản xuất và bàn giao 601 tấn cho dự án HANSOL xuất sang Mỹ

Sản xuất và bàn giao 601 tấn cho dự án HANSOL xuất sang Mỹ

Tháng 03 / 2019

viTiếng Việt