PV PIPE tổ chức thành công chương trình “Team building”

PV PIPE tổ chức thành công chương trình “Team building”

Hội thảo sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm sản xuất Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Hội thảo sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm sản xuất Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Công ty PV PIPE tổ chức buổi lễ phát động phong trào 5S

Công ty PV PIPE tổ chức buổi lễ phát động phong trào 5S

Công ty PV PIPE khánh thành Công trình Nhà lưu trú CBCNV.

Công ty PV PIPE khánh thành Công trình Nhà lưu trú CBCNV.

PV PIPE tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm đánh giá tái cấp chứng chỉ API lần 2

PV PIPE tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm đánh giá tái cấp chứng chỉ API lần 2