Liên hệ

Mr. Lê Nguyên Phụ

Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

0915 046 374

Email: phuln@pvpipe.vn

Ms. Ngô Thị Huyền Trang

Phó phòng Phát triển Kinh doanh

0906.940.525

Email: trangnth@pvpipe.vn

LIÊN HỆ