Liên hệ

Ms. Ngô Thị Huyền Trang

Phó phòng Phát triển kinh doanh

0906940525

Email: trangnth@pvpipe.vn

Mr. Lê Nguyên Phụ

Phụ trách phòng Phát triển kinh doanh

0915046374

Email: phuln@pvpipe.vn

LIÊN HỆ