Liên hệ

Mr. Phí Đức Tĩnh

Phó giám đốc Công ty

0908 315 768

Email: tinhpd@pvpipe.vn

Ms. Ngô Thị Huyền Trang

Phó phòng Phát triển Kinh doanh

0906 940 525

Email: trangnth@pvpipe.vn

LIÊN HỆ