Hội Đồng Quản Trị

Ông: Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Ông: Trần Đăng Thuyết

Ủy viên Hội đồng quản trị

Kiêm Giám đốc Công ty

 

Ông: Nguyễn Công Luận

Ủy viên Hội đồng quản trị

 

Ông: Bùi Tường Định

Ủy viên Hội đồng quản trị

 

Ông: Nguyễn Quyết Thắng

Ủy viên Hội đồng quản trị

Đối tác - Dự án